روان یاب » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست لیلی و مجنون

تست آیا لیلی و مجنون واقعی شما هستید؟

آیا دیوانه وار عاشق هستید؟ این تست، عوامل شناختی، هیجانی و رفتاری عشق هوسی را، که به صورت نیاز شدید به یکی شدن با دیگری تعریف می شود، تعیین میکند.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.اگر او مرا ترک، کند به شدت ناراحت خواهم شد

اصلا بطور متوسط کاملا

2.گاهی احساس می کنم که نمی توانم افکارم را کنترل کنم، همیشه به فکر او هستم

اصلا بطور متوسط کاملا

3.وقتی می خواهم کاری انجام دهم تا او خوشحال شود، احساس خوشحالی می کنم

اصلا بطور متوسط کاملا

4.دوست دارم با او باشم نه با هر فردی دیگر

اصلا بطور متوسط کاملا

5.فکر این که او عاشق فرد دیگری شود، حسادتم را بر می انگیزد

اصلا بطور متوسط کاملا

6.به شدت می خواهم که درباره او همه چیز را بدانم

اصلا بطور متوسط کاملا

7.از هر جهت او را می خواهم، جسمی، هیجانی و ذهنی

اصلا بطور متوسط کاملا

8.برای محبت او اشتهای سیری ناپذیر دارم

اصلا بطور متوسط کاملا

9.او برای من، همسر ایده الی است

اصلا بطور متوسط کاملا

10.وقتی به من دست می زند، تمام وجودم به لرزه در می اید

اصلا بطور متوسط کاملا

11.او به طور دایم در افکار من حضور دارد.

اصلا بطور متوسط کاملا

12.دوست دارم که او درباره من همه چیز را بداند افکار، الزامها و امید ها

اصلا بطور متوسط کاملا

13.به شدت می خواهم ویژگیهایی داشته باشم که او دوست دارد

اصلا بطور متوسط کاملا

14.خیلی جذب او شده ام

اصلا بطور متوسط کاملا

15.در ارتباط با او، وقتی مسائل خوب پیش نمی رود، به شدت افسرده می شوم

اصلا بطور متوسط کاملا
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.