روان یاب » تست روانشناسی » تست هوش » تست هوش تجسم فضایی
زمان: :

تست هوش تجسم فضایی

جنسیت :

زنمرد

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

خیر بلی

نحوه آشنایی با سایت :

1.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

2.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

3.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

4.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

5.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

6.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

7.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

8.بجای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

9.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

10.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

11.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

12.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

13.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

14.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

15.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

16.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

17.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

18.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

19.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

20.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

21.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

22.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

23.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

24.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

25.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟.

26.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

27.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

28.به جای علامت سوال عدد لازم را بنویسید.

29.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

30.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

31.به جای علامت سوال عدد لازم را بنویسید.

32.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

33.کدام دو تصویر با بقیه جور نیستند؟

34.به جای علامت سوال عدد لازم را بنویسید.

35.کدام دو تصویر با بقیه جور نیست؟

36.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

37.به جای علامت سوال عدد لازم را بنویسید.

38.بجای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

39.کدام دو تصویر با بقیه جور نیست؟

40.کدام سه تصویر با بقیه جور نیستند؟

41.کدام سه تصویر با بقیه جور نیستند؟.

42.کدام دو تصویر با بقیه جور نیستند؟

43.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

44.به جای علامت سوال عدد لازم را بنویسید.

45.کدام سه تصویر با بقیه جور نیستند؟

46.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

47.کدام سه تصویر با بقیه جور نیست؟

48.کدام سه تصویر با بقیه جور نیستند؟

49.کدام سه تصویر با بقیه جور نیستند؟

50.کدام تصویر با بقیه جور نیست؟

نتیجه آزمون