روان یاب » تست روانشناسی » تست هوش » تست هوش IQ
زمان: :

تست هوش IQ

جنسیت :

زنمرد

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

خیر بلی

نحوه آشنایی با سایت :

1.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

18202432?

2.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

3.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

212179146113?

4.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

5.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

6810111414?

6.عدد داخل پرانتز را پیدا کنید.

243(333)567
345(؟)678

7.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

393
571
71?

8.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

7132445?

9.در داخل پرانتز عدد لازم را پیدا کنید.

17(112)39
28(؟)49

10.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

4571119?

11.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

12.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

6791321?

13.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

486
624
86?

14.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

6848403634?

15.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

16.در داخل پرانتز عدد لازم را بنویسید.

718(26)582
474(?)226

17.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

1513121199?

18.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

941
662
19?

19.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

111214?2642

20.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

852
420
96?

21.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

22.در داخل پرانتز عدد لازم را بنویسید.

341(250)466
282(?)389

23.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

24.در داخل پرانتز عدد لازم را بنویسید.

12(336)14
15(?)16

25.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

476
848
65?

26.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

7141012149?

27.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

28.در داخل پرانتز عدد لازم را بنویسید.

17(102)12
14(?)11

29.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

172844018?

30.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

151329?

31.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

32.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

33.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

038215?

34.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

132?37

35.در داخل پرانتز عدد لازم را بنویسید.

447(366)264
262(?)521

36.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

37.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

47911141519?

38.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

39.بجای علامت سوال،عدد لازم را بنویسید.

3716
61328
919?

40.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

41.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

42.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

43.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

44.در داخل پرانتز عدد لازم را بنویسید.

643(111)421
269(?)491

45.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

8579697451193?

46.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

47.به جای علایم سوال اعداد لازم را بنویسید.

9(45)81
8(36)64
10(?)?

48.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

7193761?

49.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

541149329?

50.به جای علامت سوال، عدد لازم را بنویسید.

نتیجه آزمون