روان یاب » تست روانشناسی » تست هوش » تست هوش کلامی
زمان: :

تست هوش کلامی

جنسیت :

مردزن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.در میان چهار پاسخ زیر کدام یک به مفهوم (( آب با غربال پیمودن)) است.

1) کار عبث کردن
2) امیدوار نبودن
3) گول خوردن
4) بهانه آوردن

2.مفهوم این ضرب المثل چیست: (( آب را گل آلود کردن)).

1) کار شکنی کردن
2) به دنبال فرصت گشتن
3) بازار آشفته خواستن
4) جو را آشفته کردن

3.در میان چهار کلمه زیر مفهوم کدام یک با بقیه فرق می کند.

1) خوشحال
2) غمگین
3) سرحال
4) مسرور

4.در میان چهار کلمه زیر مفهوم کدام یک با بقیه فرق می کند.

1) ساعی
2) سمج
3) پرخواب
4) پا برجا

5.در میان کلمات زیر مفهوم کدام یک با بقیه فرق می کند.

1) کوچک
2) پهن
3) باریک
4) لاغر

6.در میان کلمات زیر کدام یک نظم موجود را به هم می زند.

1) ثانیه
2) دقیقه
3) ساعت
4) هفته

7.منظور از این ضرب المثل چیست؟ ((خانه ای را که دو کدبانوست خاک تا زانوست)).

1) پخش مسئولیت آسیب زاست
2) نباید به دیگران امید بست
3) یک دست بیشتر کار می کند
4) از جمع همیشه بلا خیزد

8.مفهوم ضرب المثل (( کباب پخته نگردد مگر به گردیدن)) این است که:

1) قدر انسان در مسافرت است
2) هر بی تجربه ای باید تجربه کسب کند
3) تا زحمت نکشی آش نخوری
4) بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

9.مفهوم ضرب المثل ((بخت در بازار نفروشند)) این است که:

1) خوشبختی هرکس مال خود اوست
2) خوشبختی هر کس در دست خود اوست
3) خوشبختی انسان قابل فروش نیست
4) خوشبختی بستگی به شانس افراد دارد

10.در میان کلمات زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد

1) باهوش
2) خلاق
3) فهیم
4) نیرومند

11.در میان کلمات زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد

1) قدم زدن
2) جلو رفتن
3) دفاع کردن
4) جهیدن

12.در میان کلمات زیر مفهوم کدام یک با بقیه فرق دارد

1) سوزاندن
2) کباب کردن
3) سرخ کردن
4) برافراشتن

13.در میان کلمات زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد

1) چالاک
2) چابک
3) انجام
4) فوری

14.مفهوم ضرب المثل (( آسوده کسی که خر ندارد)) عبارت است از

1) هر کی تهی کیسه تر آسوده تر
2) هرکی تنبلتر آسوده خیال تر
3) هر که بامش بیش برفش بیشتر
4) هر کسی مهمان عمل خویش است

15.مفهوم ضرب المثل (( از این شاخ به آن شاخ پریدن )) عبارت است از

1) بین مردم اختلاف انداختن
2) هر لحظه سخن را به سویی گرداندن
3) سخنان نسنجیده و ناروا گفتن
4) با افراد بسیار مختلف درگیر شدن

16.مفهوم ضرب المثل ((سگ صاحبش را نمیشناسد)) این است که

1) واقعا شیر تو شیر
2) جای سوزن انداختن نیست
3) همه جا بی بند و باری است
4) اوضاع خیلی خراب است

17.در میان چهار کلمه زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد

1) پارسا
2) راستگو
3) خندان
4) بی عیب

18.در میان چهار کلمه زیر مفهوم کدام یک با بقیه فرق می کند

1) زمان
2) زمانه
3) آینده
4) گذشته

19.در میان چهار کلمه زیر مفهوم کدام یک با بقیه فرق می کند

1) محکم
2) سخت
3) سفت
4) حجیم

20.مفهوم ضرب المثل (( ظاهر و باطنش یکی است )) این است که:

1) بی ریا، یک رو و یک دل است
2) روراست و رک گوست
3) از کوزه همان تراود که در اوست
4) درون و بیرونش فرقی ندارند

21.((دختری را که مادرش تعریف کند برای دائیش خوب است)) مفهوم این ضرب المثل چیست؟

1) مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید
2) دایی معمولا بچه خواهرش را خیلی دوست دارد
3) اقوام معمولا عیب یکدیگر را بیشتر می پوشانند
4) آنچه مورد انتظار است موجب تعجب نخواهد بود

22.این عبارت به چه معناست؟((شوهر کردم وسمه کنم و نه وصله کنم )) .

1) ازدواج برای کسب آسایش است
2) هر دوره از زندگی ویژگیهایی را طلب می کند
3) زنان، آرایش کردن را دوست دارند
4) کار زن وسمه کردن است نه وصله کردن

23.منظور از ضرب المثل (( شتر دیدی ندیدی )) عبارت است از:.

1) خود را به خواب زدن
2) گذشت و بخشش کردن
3) اسرار پنهان داشتن
4) دیده را ندیده انگاشتن

24.در میان شش کلمه زیر، مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد؟

1) حذف کردن
2) پاک کردن
3) زایل کردن
4) خاموش کردن
5)تمیز کردن
6)مخلوط کردن

25.در میان کلمات زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد؟

1) رد کردن
2) پاسخ دادن
3) حمله کردن
4) برگرداندن

26.در میان کلمات زیر، مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد؟

1) سقوط
2) تنزل
3) تخریب
4) تداوم

27.در میان کلمات زیر، مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد؟

1) شکفتن
2) میوه چیدن
3) گسترش یافتن
4) از تخم در آمدن

28.معنای ضرب المثل (( شاخ به شاخ شدن )) عبارت است از

1) روبرو ایستادن
2) روبرو شدن
3) مجادله کردن
4) دشمنی کردن

29.معنای ضرب المثل (( آب که از سر گذشت چه یک گز چه صد گز )) با معنای کدام یک از ضرب المثل های زیر جور نیست

1) غرقه در بحر چه اندیشه کند طوفان را
2) من که رسوای جهانم غم عالم کشک است
3) این هم اندر عاشقی بالای غمهای دگر
4) آب خوش بی تشنگی ناخوش بود

30.ضرب المثل (( سیب زمینی است )) به چه معناست

1) بی غیرت
2) بی خیال
3) ناتوان
4) بی اعتنا

31. در میان کلمات زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد

1) فراگیر
2) استاد
3) آزمودنی
4) دانشجو

32.در میان کلمات زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد

1) پرخاشگری
2) جنگ
3) مناظره
4) پرخاش

33.در میان کلمات زیر مفهوم کدامیک با بقیه فرق دارد

1) مثلث
2) مربع
3) لوزی
4) متوازی الاضلاع

34.ضرب المثل (( میمون هر چه زشت تر بازیش بیشتر )) به چه معناست

1) بز گر از سرچشمه آب می خورد
2) هرکسی که عیب دارد خوش برخورد است
3) فلفل نبین چه ریز بشکن ببین چه تیزه
4) برای رفع عیب باید واکنش جبرانی داشت

35.ضرب المثل (( هرگز نرود ز زعفران زردی )) به چه معناست

1) از فضل پدر تو را چه حاصل
2) عاقبت گرگ زاده گرگ شود
3) فرزند خصال خویشتن باش
4) دشمنی، دشمنی می آورد

36.ضرب المثل ((هر که زر ندارد پر ندارد)) به چه معناست

1) هر که زر دید سر فرو آورد
2) هر که زر دارد دشمن در بر دارد
3) هر که زر دارد همه چیز دارد
4) هر که زر دارد قدرت دارد

37.در میان کلمات زیر معنای کدامیک با بقیه فرق می کند

1) سفر
2) حضر
3) احضار
4) حضور

38.در میان کلمات زیر معنای کدامیک با بقیه فرق می کند

1) وزن
2) نفر
3) فقره
4) ریال

39.در میان کلمات زیر معنای کدامیک با بقیه فرق می کند

1) ماه
2) سال
3) قرن
4) اقمار

40.ضرب المثل (( هر پستی یک بلندی دارد )) به چه معناست

1) از پی هر گریه آخر خنده ای است
2) هر شبی پایانی برای خود دارد
3) هر تجربه ای عقل را زیادتر می کند
4) آخر بی تجربگی، با تجربگی است

41.ضرب المثل ((نه پای گریز نه دست دستیز )) به چه معناست

1) نه پشت دارد و نه مشت
2) نه جای درنگ و نه جای گریز
3) نهایت ضعف و ناتوانی
4) نهایت فقر و تندگدستی انسان

42.ضرب المثل (( نشستند و گفتند و برخاستند )) تلویحا به چه معناست

1) پی مصلحت مجلس آراستن
2) از گفتار فراتر نرفتن
3) در کارها مشورت نکردن
4) به جمع اهمیت ندادن

43.از چهار کلمه زیر معنای کدامیک با بقیه فرق دارد

1) گچ
2) آهک
3) سیمان
4) بتن

44.در میان کلمات زیر، معنای کدام یک با بقیه فرق دارد

1) روسری
2) کفش
3) کلاه
4) جوراب

45.در میان چهار کلمه زیر معنای کدامیک با بقیه فرق دارد

1) چوب
2) برگ
3) ریشه
4) جوانه

46.ضرب المثل (( مگر اجلت رسیده است )) به چه معناست

1) چرا از خطر نپرهیزی
2) چرا به فکر آینده نیستی
3) چرا تلاش نمی کنی
4) چرا این همه می ترسی

47.ضرب المثل (( مگر خم رنگرزی است )) به چه معناست

1) مگر دکان رنگرزی است
2) با این سرعت قابل انجام نیست
3) مگر عقل در سرت نیست
4) به این قیمت نتوان فروخت

48.منظور از اصطلاح (( مشت و سندان )) چیست

1) کین و ستیز
2) آب با غربال پیمودن
3) دو فراهم نشدنی
4) آب و آتش

49.از شش کلمه زیر معنای کدامیک با بقیه فرق دارد ؟

1) ظلم
2) ستم
3) جور
4) جفا
5)جنگ
6)جلا

50.از چهار کلمه زیر معنای کدام یک با بقیه فرق دارد

1) خط کش
2) خودنویس
3) جوهر
4) کاغذ
نتیجه آزمون