روان یاب » حوزه روانشناسی » خودشناسی

خودشناسی

به راستی که این جمله بر همگان اثبات شده است که پر سود ترین علوم، خودشناسی است. زیرا مادامی که چیزی را نشناسیم نمی توانیم با آن کار کنیم و وقتی که موضوع زندگی، خود ما هستیم باید خود را بشناسی، هم به صورت عمومی و هم به صورت خاص. عمومی به این معنا که اصلا بدانیم انسان چیست و چه قابلیت های دارد و خاص به معنی اینکه من کیستم؟ چه محاسن و معایبی دارم؟ اهدافم چیست؟ چگونه می توانم به آنها برسم؟ راه خوشبختی من چگونه است و ... انسان با شناخت خود می تواند به خواسته های خود روز به روز نزدیکتر شده واز شکستهای پیش رو جلوگیری کرده و زندگی بهتری داشته باشد.

خودشناسی

دانلود مطالب کاربردی در حوزه خودشناسی

دانلود فایل های(pdf) خودشناسی

ابعاد انسانی نوع آدمی

ابعاد انسانی نوع آدمی

آزادی معنوی چیست

آزادی معنوی چیست

آزمون های خودشناسی

آزمون های خودشناسی

آسانترین راه

آسانترین راه

اضطراب خود را بسنجید

اضطراب خود را بسنجید

انسان شناسی

انسان شناسی

افکار دیگران

افکار دیگران

باغ وحش انسانی

باغ وحش انسانی

دانلود فایل های(ppt) خودشناسی

تیپ شخصیتی مدیرتان را بشناسید

تیپ شخصیتی مدیرتان را بشناسید

حواس 5 گانه

حواس 5 گانه

نقش شخصیت در تصمیم گیری

نقش شخصیت در تصمیم گیری

یاد آوری دو نگاه به خود آگاهی

یاد آوری دو نگاه به خود آگاهی