روان یاب » روانشناسی کودک » تقویت هوش کودکان از پنج تا شش سالگی

تقویت هوش کودکان از پنج تا شش سالگی

هنگامی که کودک به پنج سالگی می رسد، مجددا وارد مرحله ای می شود که به ویژه در زمینه عاطفی دارای تعادل و ثبات بیشتری است. درخواست های فراوان او کاهش می یابد. نه تنها در زمینه های مختلف مهارت پیدا می کند، بلکه با رضایت خاطر به دیگران کمک می کند و با آن ها در انجام دادن کارهای مختلف همکاری می کنند. او خیلی مهربان می شود و در واگذاری مسئولیت های کوچک می توان به او اعتماد کرد. وی جدی می شود و حماقت هایی که قبلا مرتکب می شد، از وی سر نمی زند. قبل از این که به کاری دست بزند، فکر می کند و برای موفقیت در کارش بسیار پرتلاش است. وقت مناسبی است که برخی از اختیارات ویژه سنش را به او بدهید تا او را خشنود سازید.

ماشین های شانس
در هنگام حرکت با ماشین، هر بازیکنی عددی بین 1 تا 9 را انتخاب می کند. سپس هر یک باید بیشترین تعداد اتومبیلی را که نمره ی پلاکشان با آن عدد شروع می شود، پیدا کند و کسی که بیشترین تعداد را بیابد، برنده است.