روان یاب » روانشناسی کودک » تقویت هوش کودکان از یک تا دو سالگی

تقویت هوش کودکان از یک تا دو سالگی

در طی سال دوم همان گونه که فعالیت های کودک رشد می یابد، به همان ترتیب از سرعت رشد کودک نیز کاسته می شود. کودک در ابتدای یک سالگی توانایی ایستادن روی پا را کسب می کند و در انتهای سال می تواند بدود. شخصیت او دیگر شکل گرفته و در ذهن خود برای اشیای اطرافش نیز آیین نامه ای تنظیم کرده است. طبق این آیین نامه از بعضی چیزها خوشش می آید و از بعضی خیر و هرگز تردیدی در صحت این فهم به خود راه نمی دهد. با آن که هنوز بازی با بزرگتر ها برای او جاذبه دارد، اما به یافتن دوستان جدید مبادرت می کند و برای آن ها حساب جداگانه ای باز می کند. از این سن به بعد است که فرایند یادگیری مقولاتی چون زبان، نظافت و قدرت "نه" گفتن آغاز می شود.

سُرسُره
با یک کتاب بزرگ یا یک کارتن که به بالش تکیه می دهید، یک سطح شیب دار بسازید. سپس به کودک خود یک بالش یا توپ کوچک بدهید تا آن را روی این سُرسُره بغلطاند. مراقب باشید تا به کودک خود اشیایی مانند تیله ندهید که بتواند آن ها را ببلعد و هیچ وقت از کودک خود چشم برندارید.