روان یاب » مقالک روانشناسی » کنترل هیجان

کنترل هیجان

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

یکی از اشتباهات رایج افراد در شناخت هیجانات این است که به جای اینکه بگویند هیجان خاصی را ((احساس)) می کنم، می گویند من آن هیجان ((هستم)).
به عنوان مثال به جای اینکه بگویند من احساس خشم می کنم، احساس افسردگی می کنم، می گویند عصبانی هستم، افسرده هستم. وقتی می گوئیم ((هستم)) در واقع کل وجود و شخصیت مان را مورد خطاب قرار می دهیم و گوئی که هیچ کاری هم نمی توانیم برای آن احساس انجام دهیم. ولی وقتی می گوئیم هیجان خاصی را ((احساس)) می کنم، دقیقا کنترل ما بر روی آن هیجان بیشتر می شود.
هیجان چیزی مانند دمای بدن است که باید بگوئیم احساس سرما می کنم نه اینکه شخصیتم سرد است.