روان یاب » مقالک روانشناسی » روابط انسانی

مقالک روانشناسی (روابط انسانی)

امروزه به دلیل پیچیده شدن زندگی، نمی توان روابط انسانی را امری ساده فرض نمود و بر این باور بود که اگر انسان نیت نیکو داشته باشد قطعا در روابط موفق خواهد شد. قصد و نیت نیکو شرط لازم روابط انسانی است ولی باید پذیرفت که روابط انسانی دارای مهارتهای خاصی هم می باشد که نیت به تنهایی قادر به ایجاد روابط مناسب نیست.
روابط انسانی دارای ظرافت و پیچیدگی های خاص خود می باشد که متخصصین این علم با تحقیقات فراوان توانسته اند روش های مناسب را فرموله کرده و در اختیار جامعه قرار دهند. امروزه در علومی مانند زبان بدن به اثبات رسیده است که در هنگام رابطه، کلمه تنها 7 درصد قدرت اثر گذاری دارد و الباقی لحن گفتار و زبان بدن می باشد.بنابراین در روابط انسانی باید توجه ویژه ای داشت و دانست که علم روابط انسانی همان قواعد بازی زندگی است.