روان یاب » نکات طلایی روانشناسی

نکات طلایی روانشناسی

دانشمندان، رفتار نابهنجار را از سه بعد زیستی، روانی و اجتماعی – فرهنگی بررسی می کنند

آشفتگی، معمولا در نتیجه تجارب زندگی مشکل آفرین ایجاد می شود

نوشته های بقراط و گالن ، اساس مدل علمی رفتار نابهنجار را تشکیل می دهند

جیمز برید برای توصیف فرایند وارد شدن به حالت خلسه، اصطلاح هیپنوتیزم را معرفی کرد

اصطلاح مسمر شدن به حالت افزایش تلقین پذیری در افراد اشاره دارد

فشار روانی به واکنش هایی اشار دارد که فرد در برابر موقعیت هایی که خواسته ها یا فرصت هایی را پیش می کشند، نشان می دهند

آسیب پذیری به میزان احتمال پاسخ غیر انطباقی درموقعیت های معین اطلاق می گردد

در حالت آسیب پذیری زیاد، فرد در برابر فشار روانی خفیف تر، رفتار غیر انطباقی پیدا می کند

هر چه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد، کمتر احتمال دارد در موقعیت هایی گرفتار شوند که در آنها آسیب پذیرند

به اعتقاد افلاطون، اختلال رفتار از تعارضات بین عاطفه و عقل بر می خیزد

فلیپ پنیل، در قرن 18، بیمارستان روانی را در فرانسه تاسیس نمود

فروید همانند هیثروف دریافت که وقتی تکانه ها با خودآگاه برخورد می کند، منجر به اضطراب و آشفتگی هایی در کنش مغز است

شعار سینگر این بود که بیماری های روانی بیماری های مغز هستند

نشانگان، مجموعه ای از نشانه ها است که الگوی قابل تشخیصی را تشکیل می دهد

هرکسی به اختلال روانی مبتلا است، لزوما پریشان نیست

هذیان ها، عقاید غلطی هستند که با هوش یا پیشینه فرهنگی درمانجو هماهنگ نیستند

عقاید پیش بها داده شده، افکاری هستند که کیفیت عجیب و نامعقول دارند ولی معمولا غیر عادی نیستند

خلق به تجربه هیجانی فرد اشاره دارد، به نحوی که او در درون احساس می کند

توهمات، ادراک های غلطی هستند که با محرک های عینی موجود در محیط احساس می شوند

هذیان ها برداشت های غلط از شی واقعی را شامل می شوند