روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل ازدواج

با هر دختری دوست شدم به من خیانت کرده است دیگر قصد ازدواج ندارم اما خانواده به من فشار می آورد چه کنم؟

واقعا استفاده از واژگان، باید با وسواسی خاص انتخاب شود به راحتی شاهد این هستیم که افراد با کوچکترین اتفاق می گویند "بد بخت شدم" در صورتی که موضوعی بوده که نهایتا اثر یک هفته ای داشته است. در این مورد هم نباید به راحتی از واژه "خیانت" استفاده کرد. به راستی مصداق خیانت چیست؟

قصد ازدواج

مثلا اینکه همزمان با دوستی شما، اجازه داده است که خواستگار به منزل آنها برود خیانت است؟ اینکه به دلیل اشتباه شما، رابطه را تمام کرده است خیانت است؟ ضمنا باید دید که چرا این اتفاق برای شما مدام تکرار می شود ولی کسانی هستند که در زندگی خود حتی یک بار هم چنین تجربه ای نداشته اند. آیا نباید قدری به انتخاب های خود یا رفتار های خود شک کنید؟ به هر حال از این سوال مطلقا نمی توان به این نتیجه رسید که همه دختران یا زنان خائن هستند.