روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل خانواده

پسرم 5 سالش هست و جدیدا فحش می دهد چه کنم؟

این موضوع می تواند دلایل زیادی داشته باشد ممکن است در خانواده یا اقوام یا محیط چنین چیزهایی را شنیده باشد که در آن صورت باید محیط فرزند کنترل گردد و تا حد امکان در تماس با فحش قرار نگیرد. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که والدین به فحشهای رکیک حساسیت زیادی دارند ولی به فحش های معمولی واکنش کمتری نشان می دهند و فکر می کنند که فرزند هم تفاوت فحش معمولی با فحش رکیک را می داند در صورتی که فرزند باید با ماهیت فحش فاصله بگیرد نه صرفا فحش های رکیک .

فحش

در زمانی که فرزند شما اقدام به فحاشی می کند به هیچ عنوان به او نخندید و البته تنبیه هم اثر مناسبی ندارد خصوصا بدنی و از همه مسخره تر زبانی یعنی برای اینکه به فرزند بگوئیم چرا فحش دادی به او فحش بدهیم!!! در این صورت باید به کودک بگوئید که این کار تو من رو ناراحت کرد اگر دوست نداری من تو رو ناراحت کنم دیگه این کار رو نکن و می توانید از قدری تنبیه ملایم مثل تنهایی در یک اتاق به مقدار کم استفاده کنید به شرط اینکه اتاق تاریک و وحشتناک نباشد.