روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل خانواده

من دختر هستم، مادرم به لباس پوشیدن من گیر می دهد چکار کنم؟

اگر مادر شما در حدی لباس بپوشد که مردان مزاحمش شوند یا پدرتان در حدی لباس بپوشد که دوستان شما او را مسخره کنند به خود اجازه می دهید که از آنها خواهش کنید که در لباس پوشیدن خود تجدید نظر کنند. بنابراین صرفا به قول شما گیر دادن دلیلی بر اشتباه مادرتان نیست. البته اگر در حد متعارف اجتماعی لباس می پوشید و مادرتان مدام در حال اعتراض به معیارهای معقول شما هست این صحبت دیگری است. مثلا اگر شما مانتو می پوشید ایشان نمی تواند برای این که شما چادر نمی گذارید شما را سرزنش کند.

لباس

ضمن اینکه برخی اوقات ممکن است معیارهای خانواده اشتباه باشد که در آن صورت باید توصیه کرد که هیچ چیز "تاکید میکنم هیچ چیز" مجوزی به شخص نمی دهد که به خانواده خود بی احترامی نماید خصوصا اگر آنها والدین شخص باشند. یکی از مواردی که به تجربه ثابت شده که راه حل مناسبی است درخواست از همسالان والدین برای تاکید به آنها، برای اینکه با معیار جوانان بیشتر کنار بیایند.