روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل خانواده

پرسش و پاسخ در ارتباط با مسائل خانواده

خانواده

اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی که فرد با آن در تماس است خانواده می باشد. بسیاری از مشکلات روانی افراد ریشه در ارتباط های خانوادگی دارد خصوصا در دوران کودکی که خودپنداره، فرد وابسته به تعاریفی است که در دوران کودکی توسط خانواده از او شده است. بنابراین مطالعه در ارتباط های خانوادگی امری ضروری و مفید می باشد و افراد با شناختن این قوانین می توانند بر مشکلات بسیار زیادی فائق آیند.

لباس

من دختر هستم، مادرم به لباس پوشیدن من گیر می دهد چکار کنم؟

فحش

پسرم 5 سالش هست و جدیدا فحش می دهد چه کنم؟