روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » رابطه دختر و پسر

پرسش و پاسخ در ارتباط با رابطه دختر و پسر

رابطه دختر و پسر یکی از مسائل مهم اجتماعی است که اگر در مسیر درست خود قرار گیرد می تواند باعث شکوفایی و پیشرفت شود و اگر در مسیر نادرست قرار گیرد قطعا می تواند باعث صدمات جدی و حتی جبران ناپذیری گردد. یکی از مسائلی که فرد باید به صورت جدی در آن زمینه تفکر نماید "واقعیت" می باشد صرف نظر از اینکه این واقعیت مطلوب یا غیر مطلوب می باشد باید به آن توجه نمود. درباره رابطه دختر و پسر با توجه به اعتقادات فرهنگی و مذهبی کشور ایران باید گفت عدم توجه به این واقعیت می تواند نظام خانوادگی را زیر سوال ببرد و در این زمینه پرونده های زیاد قضایی شکل گرفته است. پس مطلوب آن است که با توجه به واقعیت های اجتماعی این روابط در حوزه منطقی هدایت گردد.

پسری هستم که دوست دختر دارم، پدرم متوجه قضیه شده و با من دعوا می کند، چه کنم؟

دوست پسرم بهم خیانت کرده و من از او جدا شدم، نمی تونم به او فکر نکنم و این مسثله آزارم می دهد؟

دوست پسرم با دختری دیگرست و حاضر نیست او را کنار بگذارد، من را هم دوست دارد و من هم او را دوست دارم چه کنم؟

دوست پسرم به من شکاک شده است و مدام گوشی مرا چک می کند و به من زنگ میزند من را کلافه کرده چه باید کنم؟

دوست دخترم به من خیانت کرده، پشیمان است و می خواهد برگردد، با این قضیه نمی توانم کنار بیایم اما دوستش دارم چه کنم؟