روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

عوامل موثر بر رضایت زناشویی چیست؟

رضایت زناشویی امری نسبی است و کاملا بستگی به سلایق مختلف دارد زیرا اساسا واژه "رضایت" امری نسبی است یعنی ممکن است موقعیتی خاص برای فرد الف خوشحال کننده و برای فرد ب ناراحت کننده باشد. اگر بخواهیم چیزی را تعریف کنیم به راحتی می توان باضد آن مورد شناسایی قرارش دهیم یعنی اگر عوامل اصلی نارضایتی زناشویی و طلاق را بررسی نمائیم قطعا خلاف آن می تواند "شرایط رضایت زناشویی" را فراهم آورد، تاکید می نمایم صرفا شرایط را فراهم می آورد.

رضایت زناشویی

عوامل موثر بر رضایت یا عدم رضایت زناشویی:
شباهت فکری ومذهبی و هوشی زوجین
شباهت تحصیلی زوجین
شباهت خانوادگی
برخورداری از تمکن متوسط
برقراری رابطه جنسی مناسب و مطلوب به طوری که طرفین بتوانند به ارگاسم برسند.
ثبات شغلی - اجتماعی
برخورداری از رابطه مناسب با نزدیکان و آشنایان طرفین .