روان یاب » تست روانشناسی » تست هوش هیجانی

تست هوش هیجانی

وقتی صحبت از هوش می شود نا خواسته اذهان به سمت IQ (بهره هوشی) می رود در صورتی که طبق نظریه دنیل گولمن انسان به جز بهره هوشی دارای هوش هیجانی (EQ) می باشد. جالب است که بگوییم در موفقیت، بهره هوشی به مراتب نسبت به هوش هیجانی (EQ) از قابلیت کمتری برخوردار است به عبارتی دیگر این هوش هیجانی (EQ) است موفقیت فرد را تعیین می نمایند نه IQ و خبر خوب این است که افزایش هوش هیجانی (EQ) نسبت به بهره هوشی (IQ) به مراتب امکان پذیر تر می باشد.