روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت

تست شخصیت

نام دیگر تست های شخصیت، تست های خود سنجی می باشد به این صورت که صداقت در این تست ها بسیار حائز اهمیت می باشد و به راحتی با پاسخ دروغ یا اشتباه، شخصیت فرد طوری دیگر نمایش داده می شود به همین دلیل هیچ روانشناسی حق ندارد صرفا با تست های خود سنجی درباره شخصیت افراد نظر قطعی بدهد. از طرفی برخلاف تست های هوش، تست های شخصیت پاسخ درست یا غلط ندارند بلکه نشان دهنده شخصیت فرد می باشد. بنابراین حتی اگر با صداقت تست ها را پاسخ دهید نمی توان پاسخ ها را به عنوان تشخیص قطعی شخصیت قلمداد کرد.