روان یاب » تست روانشناسی » تست مشکلات رفتاری

تست مشکلات رفتاری

در روانشناسی بالینی یکی از ابزار های سنجش سلامت روانی افراد، نورم یا هنجار می باشد که روانشناسان برای موقعیت های مختلف پاسخ های مشابه را در افراد طبیعی مشاهده کردند. لذا تست های مشکلات رفتاری و آسیب های اجتماعی نمایانگر این می باشد که در موقعیت مختلف افراد به چه مقدار طبیعی رفتار می نمایند.