روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت » مقایسه تیپ های شخصیتی mbti

مقایسه تیپ های شخصیتی MBTI

چنانچه تیپ شخصیتی خود و طرف مقابل را می دانید از ابزار مقایسه ای پائین می توانید رابطه خود و فرد مورد نظر را بررسی نمائید. در غیر اینصورت می توانید از طریق آزمون MBTI تیپ شخصیتی خودتان را کشف کنید. سپس از درون آن آزمون، ابزاری برای شما ساخته شده است که از طریق برخی از رفتارهای طرف مقابل، می توانید شخصیت او را حدس بزنید و سپس مقایسه تیپ شخصیتی خودتان و فرد مورد نظرتان را ببنید. اگر هم با طرفتان راحت هستید می توانید این تست را برای او به اشتراک بگذارید و پس از کشف تیپ شخصیتی دو نفره، می توانید از این ابزار استفاده کنید. این ابزار بسیار علمی و معتبر می باشد.
لازم به ذکر است که فرد مورد نظر شما می تواند شریک، دوست، نامزد، همسر، همکار و ... باشد.
(تیپ شخصیتی شما)
(تیپ شخصیتی فرد مورد نظر)
نتیجه مقایسه تیپ شخصیتی