روان یاب » تست روانشناسی » تست شغلی و اجتماعی » تست روحیه و رقابت همکاری

تست روحیه رقابت و همکاری

هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و درجه موافقت خود با آن را، مشخص نمایید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.اشخاصی که روش مرا پیش میگیرند، برایشان گران تمام می شود

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.بهترین راه برای وارد کردن مردم به انجام دادن کاری ، فشار آوردن بر آنهاست

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.بد نیست که با مردم مقابله به مثل کنیم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4.به خیلی از مردم اعتماد نمی کنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.مهم است که با مردم مهربان باشیم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6.برای موفق شدن، می توان دیگران را زیر پا گذاشت

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7.کار گروهی مهمتر از برنده شدن است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.می خواهم موفق شوم، حتی اگر به قیمت از دست دادن دیگری باشد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.هرگز نباید به مردم اجازه داد که دوباره کاری را امتحان کنند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.طوری بازی می کنم که گویی زندگیم به آن وابسته است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.خیلی با حرارت تر از سایر اعضای گروه خود بازی می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.در عشق نیز، مثل جنگ، همه ضربه ها مجاز است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13.انسانهای خوب بعد از همه می میرند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.بازندگان در سطح پایین قرار می گیرند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

15.گروه، از سرعت من کم می کند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

16.باید با مردم به تفاهم رسید و آنها را مثل خود در نظر گرفت

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

17.شیوه کار من بهترین شیوه است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

18.بهترین سیاست این است که هرکس برای خودش باشد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

19.برای برنده شدن،به هر کاری دست می زنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

20.مهمترین کار در بازی، برنده شدن است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

21.برای رسیدن به صلح جهانی، کشور ما باید بیشترین تلاش را بکند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

22.دوست دارم به دیگران کمک کنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

23.ضرر شما، نفع من است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

24.کسانی که همه رقایتهای مربوط به موفقیت را کنار می گذارند، برای همه جوانها الگو می شوند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

25.هر انداره بیشتر برنده می شوم، بیشتر احساس قدرت می کنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

26.دوست دارم که کل کلاس در امتحان قبول شوند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

27.سعی می کنم با مردم، بد حرف نزنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

28.دوست ندارم، برای رسیدن به هدف، دیگران را تحت فشار قرار دهم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.