روان یاب> » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست شاخص بی ثباتی ازدواج

تست شاخص بی ثباتی ازدواج

این تست برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصا مستعد طلاق بودن تدوین شده است. این ابزار متکی بر این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوه طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.گاه زن و شوهر فکر می کنند که در صورت جدایی از همسر خود از زندگی لذت خواهند برد . شما چند وقت یک بار چنین احساسی می کنید ؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

2. حتی اشخاصی که با همسر خود خوب کنار می آیند، گاه به این فکر می افتند که آیا ازدواج آنها موفق است ؟ آیا شما در سه سال گذشته این فکر به ذهن تان آمده که ممکن است ازدواج شما دچار بحران شود؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

3. تا آن جا که شما می دانید، آیا همسر شما هرگز فکر کرده است که ازدواج شما دچار بحران است ؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

4. آیا در سه سال گذشته ، با اعضای خانواده ، دوستان، شخص معتمد، مشاور ، یا مددکار درباره مشکلات ازدواج خود صحبت کرده اید؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

5.تا آنجا که شما می دانید، آیا همسرشما با خویشاوندان، دوستان، یا مشاور درباره مشکلات شما یا خودش در ازدواج صحبت کرده است؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

6. آیا در سه سال گذشته ، فکر طلاق یا جدا شدن به سرشما زده است؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

7.تا آن جا که شما می دانید ،آیا درسه سال گذشته فکر طلاق یا جدا شدن به سر همسرتان زده است ؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

8. در سه سال گذاشته، آیا شما با همسرتان به طور جدی موضوع طلاق را مطرح کرده اید؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

9.آیا شما باهمسرتان درباره تقسیم دارایی صحبت کرده اید؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

10. آیا شما درباره اقدام به طلاق با وکیل صحبت کرده اید؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

11. آیا شما یا همسرتان درباره طلاق یا جدایی با وکیل مشورت کرده اید؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

12.مردم گاه به خاطر مشکلاتی که در ازدواج خود دارند، خانه را برای مدت زمانی کوتاه و یا به قصد تجربه جدایی ترک می کنند. آیا در سه سال گذشته ،چنین اتفاقی برای ازدواج شما افتاده است ؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

13.آیا با همسرتان درباره "دادن درخواست طلاق یا جدایی" به دادگاه صحبت کرده اید ؟ .

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

14. آیا شما یا همسرتان درخواست طلاق یا جدایی به دادگاه داده اید؟.

هرگز گاهی خیلی اوقات اغلب اوقات

15.چند وقت یک بار غذای اصلی روزانه خود را به اتفاق همسرتان می خورید ؟ .

هرگز گاهی معمولا تقریبا همیشه

16. چند وقت یک بار به اتفاق همسرتان به دیدن دوستان می روید؟ .

هرگز گاهی معمولا تقریبا همیشه

17. چند وقت یک بار برنامه یا فعالیت های مربوط به خانه را به اتفاق همسرتان انجام می دهید ؟ .

هرگز گاهی معمولا تقریبا همیشه

18.چند وقت یکبار به اتفاق همسرتان به سینما،گردش ، میهمانی، کوه و مانند آن ها می روید؟ .

هرگز گاهی معمولا تقریبا همیشه

19.اگر قرار باشد از اول ازدواج کنید ، آیا . . .
با همین شخص ازدواج می کنید؟
با شخص دیگری ازدواج می کنید ؟
ابدا ازدواج نمی کنید ؟

الف)
ب)
ج)

20.آیا صاحب خانه اید؟ .

بلی خیر

21.به طور کلی ، معتقدید که باورهای مذهبی شما تا چه حد بر زندگی روزمره شما اثر دارد ؟ .

خیلی زیاد نسبتا زیاد تا حدی کم ابدا

22. چند سال از ازدواج شما با همسرتان می گذرد؟.

نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.