روان یاب » تست روانشناسی » سایر تست ها » تست ترجیحات فروید

تست ترجیحات فروید

فروید، به عنوان بنیانگذار روانکاوی تستی را تهیه نموده که پنج موقعیت فرضی را ایجاد کرده است. شما با مشخص کردن اولویت 1 تا 5 برای هر یک از موقعیت ها، می توانید اولویت های واقعی خود در زندگی را مشخص کنید. این انتخاب ها نمادین است و پشت هر کدام از آنها اولویت های اصلی و واقعی زندگیتان مشخص می شود.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر همزمان پیش می آید. کدام گزینه ها را به ترتیب انجام می دهید. با اعداد 1 تا 5 به ترتیب تعیین کنید.

1- تلفن زنگ میزنه

2- فرزندتون گریه میکنه

3- یکی داره در خونه رو می زنه و صداتون میکنه

4- لباس ها را بیرون روی طناب پهن کرده اید و بارون میگیره

5- شیر آب رو در آشپز خانه باز گذاشتید و آب داره سر ریز میشه

اولویت های خودتان را با اعداد 1 تا 5 به ترتیب بنویسید:

تلفن رو جواب میدم
به فرزندم می رسم
در رو باز میکنم
لباس ها رو جمع میکنم
شیر آب رو می بندم
نتیجه آزمون
لطفا منتظر بمانید...