روان یاب » تست روانشناسی » تست مشکلات رفتاری » تست اشتیاق برای برقراری ارتباط

تست اشتیاق برای برقراری ارتباط

در سوالات زیر، دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است. موقعیتهایی را که در آنها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.صحبت کردن در مقابل یک گروه از افراد نا آشنا

هرگز همیشه

2.صحبت کردن با یک آشنا به هنگام ایستادن در یک صف

هرگز همیشه

3.صحبت کردن در یک گردهمایی بزرگ از دوستان

هرگز همیشه

4.صحبت کردن در یک گروه کوچک از افراد نا آشنا

هرگز همیشه

5.صحبت کردن با یک دوست به هنگام ایستادن در یک صف

هرگز همیشه

6.صحبت کردن در یک گردهمایی بزرگ از آشنایان

هرگز همیشه

7.صحبت کردن با یک غریبه به هنگام ایستادن در یک صف

هرگز همیشه

8.صحبت کردن در مقابل یک گروه از دوستان

هرگز همیشه

9.صحبت کردن در یک گروه کوچک از آشنایان

هرگز همیشه

10.صحبت کردن در یک گردهمایی بزرگ از افراد نا آشنا

هرگز همیشه

11.صحبت کردن در یک گروه کوچک از دوستان

هرگز همیشه

12.صحبت کردن در مقابل یک گروه از آشنایان

هرگز همیشه
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.