روان یاب » مقالک روانشناسی » غم غروب جمعه از کجا می آید

غم غروب جمعه از کجا می آید

غم غروب جمعه از کجا می آید

باید گفت که این غم ربطی به روز جمعه ندارد. در واقع ارتباطی به پایان تعطیلات دارد.
می توان گفت علت اصلی این اضطراب، عدم علاقه به شغل و مسئولیت است. وقتی صرفا برای امرار معاش کار می کنیم دیگر کار را دوست نداریم، بنابراین نمی توانیم با کارمان ارتباط برقرار کنیم.
راه حل خروج از این معضل خود شناسی است. با خودشناسی می توانیم نسبت به علائق و توانمندی های خودمان، کار پیدا کنیم و آن را بیشتر دوست داشته باشیم.