روان یاب » مقالک روانشناسی » مهمترین ابزار تربیت فرزند

مهمترین ابزار تربیت فرزند

مهمترین ابزار تربیت فرزند

گر چه انتقال تجربیات به فرزند یکی از ابزارهای تربیتی است و با گفتگو با او می توان درباره رفتارش و آثار آن رفتار اطلاع رسانی کرد و با متقاعد شدن فرزند،احتمال تغییر و بهبودی رفتارش وجود دارد، ولی باید گفت که حرف های بی عمل معمولا جنبه شعاری دارند و فرزند نمی تواند آنها را باور کند، در واقع او متقاعد نمی شود و تغییری در رفتارش ایجاد نخواهد شد. ولی زمانی که کودک رفتار والدین را مشاهده می کند، آن را یک رویداد طبیعی دانسته و انجامش برایش باور پذیرتر خواهد شد.
بنابراین اگر دوست دارید فرزندتان مطالعه کند، راه حلش این است که در منزل کتابخانه داشته باشید و مطالعه کنید تا فرزندتان، مطالعه را باور کند و جزو عاداتش شود.