روان یاب » مقالک روانشناسی » کاربرد حالتهای چهره

کاربرد حالتهای چهره

کاربرد حالتهای چهره

به صورت کلی می توان گفت که احساسی را که ما در وجودمان درک می کنیم، بر روی حالتهای چهره تا حدودی نمایان می شود. به عنوان مثال در هنگام شادی، حالت چهره ما لبخند است و یا در زمان خشم، چهره ای برافروخته داریم.
دیگران نیز تا حدودی از حالت چهره ما متوجه احساس درونیمان می شوند. حال، جالب است بدانید که گاهی اوقات این رابطه می تواند بالعکس باشد، یعنی اگر لبخند بزنیم احساس شادی در وجودمان رخ می دهد و مغز گمان می کند که رویداد شادی آوری رخ داده و هورمونهای شادی آفرین در بدن ترشح می کند.