روان یاب » مقالک روانشناسی » اعتیاد

مقالک روانشناسی (اعتیاد)

امروزه مسئله اعتیاد به صورت علمی مورد توجه قرار گرفته است و از پیشگیری تا درمان آن مورد مطالعات فراوان روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. اعتیاد مسئله ای است که علم روانشناسی ثابت کرده است که ماهیت ذهنی آن به مراتب از ماهیت جسمانی مهم تر است. بنابراین هم برای افراد معتاد و هم برای خانواده های آنها علم روانشناسی دارای کاربردهای عملی می باشد و می توان با روشهای علمی با این موضوع آشنا شد و آن را درمان نمود.