روان یاب » مقالک روانشناسی » خانواده

مقالک روانشناسی (خانواده)

با توجه به اینکه اولین نهاد اجتماعی که انسان در آن قرار می گیرد خانواده است و تا پایان عمر همیشه به آن تعلق دارد و تحقیقات ثابت کرده است که نهاد خانواده در شکل گیری شخصیت انسان بسیار نقش پر رنگی دارد، لذا عملا پرداختن به موضوع خانواده یعنی پرداختن به زندگی، یعنی پرداختن به شخصیت.
وقتی صحبت از خانواده می نمائیم یعنی کلیه مواردی که می تواند یک فصل جداگانه در زندگی افراد باشد. مانند ارتباطات خانوادگی در نوجوانی، مسائل زناشویی، ازدواج، اختلالات جنسی و ... . بنابراین باید خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی بسیار جدی گرفته شود و بدانیم که اصلاح نهاد خانواده یعنی اصلاح جامعه.