روان یاب » مقالک روانشناسی » روانشناسی عمومی

مقالک روانشناسی (روانشناسی عمومی)

یکی از شاخه های روانشناسی که الزاما به مقوله درمان نمی پردازد و صرفا جنبه توصیفی دارد، روانشناسی عمومی است. این شاخه بیشتر فعالیتش، تحقیق می باشد. تحقیق درباره مغز، ادراک، شناخت عواطف انسانی، شیوه های یادگیری و ... . در واقع شناخت است که مقدم بر همه رفتارهای انسان می باشد.