روان یاب » مقالک روانشناسی » سلامت

مقالک روانشناسی (سلامت)

بدون تردید اگر به هر کس بگوئیم که برای خود و عزیزانت سه آرزو داشته باش، سلامتی یکی از آنها می باشد. حوزه سلامت یکی از بزرگترین و جدی ترین حوزه ها در زندگی بشر می باشد و باید متذکر شد که حوزه سلامت به صورت کلی به دو بخش تقسیم می شود، سلامتی و سلامت جسم. و بدیهی است که این دو حوزه ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. یعنی چه بسا بیماری های روانی که موجب بیماری های جسمانی می شود مانند اضطراب که در سیستم گوارشی انسان تاثیر جدی می گذارد و همچنین بیماری های جسمی که باعث احساس منفی در انسان می شود و یا اینکه اختلالات فیزیولوژیکی که باعث نوسانات خلقی فرد می شود.
بنابراین انسان در جامعه امروزی برای بهبود سطح زندگی خود باید هر دو حوزه جسمانی و روانی سلامت را جدی گرفته و سعی در بهبود آن نماید.