روان یاب » مقالک روانشناسی » کودک و نوجوان

مقالک روانشناسی (کودک و نوجوان)

روانشناسی کودک و نوجوان، به بررسی انواع اختلالات رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان می پردازد که می تواند شامل ارتباط‌ با همسالان و والدین، انواع اختلالات شامل بیش فعالی، شب ادراری و‌ مانند آنها باشد.
روانشناسی کودک و نوجوان، از این نظر دارای اهمیت است که در شکل گیری شخصیت کودک و یا نوجوان بسیار اثرگذار است. رابطه والد - فرزندی و سبک تربیتی در آینده فرد بسیار اثرگذار است و چه بسا به دلیل خطاهای فرزند پروری، فرد در آینده دچار مشکلات فراوانی در ارتباطاتش با دیگران شود.
رابطه کودک و نوجوان با همسالان نیز، از اهمیت ویژه برخوردار است که معلمان باید حتما از اهمیت آن آگاهی داشته باشند. بنابراین، این حوزه، به معلمان و والدین راههای بهتر ارتباط با کودکان و نوجوانان و پیشگیری از انواع اختلالات را می آموزد.