روان یاب » کارگاه روانشناسی

کارگاه روانشناسی

انواع کارگاه های روانشاسی برای عامه ی مردم - روانشناسان و سازمان ها

امروزه با تغییر سبک زندگی ها و علمی شدن همه ی موارد زندگی باید گفت نیاز به علم روانشناسی از قبل بیشتر شده است و انواع اختلالات روانی در حال ظهور و بروز بیشتری می باشد. لذا برای پیشگیری از اختلالات روانی باید توسط انواع کارگاه های روانشناسی خود را تقویت نمائیم.
این کارگاه ها می توانند برای عموم مردم غیرمتخصص در حوزه های روانشناسی کودک، فرزند پروری، خانواده درمانی، زوج درمانی و انواع اختلالات خلقی مانند افسردگی، اضطراب باشند و برای روانشناسان نیز انواع کارگاه های تربیت درمان گر برگزار می شود. همچنین برای سازمان ها انواع کارگاه های ارتباط سازمانی، ارتباط موفق، معنای کار، معنای زندگی و ... می باشد.