روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » روان درمانی

پرسش و پاسخ در ارتباط با روان درمانی

روان درمانی

اساسا اختلالات روانی به دوقسمت روان رنجوری و روان پریشی تقسیم می شود. روان رنجوری (نوروتیک) به معنای احساسهای ناخوش آیند افراد می باشد که شادی را از آنها سلب می کند ولی ادراک و تفکر آنها سالم می باشد و دقیقا به همین دلیل است که برخی معتقدند نیاز به رواندرمانگر ندارند زیرا ادراکات آنان سالم است!!. گروه دیگر که مبتلا به روان پریشی(سایکوتیک) می شوند دچار هذیان(اختلال در تفکر) یا توهم(اختلال در ادراک) می گردند که معمولا از طریق روانپزشکان و دارو درمانی بهترین نتیجه را در روند درمان به دست می آورند. به هر حال رواندرمانی فرآیندی است که به بهبودی وضعیت بیمار در دو سطح روان رنجور و روانپریش می پردازد.

دکتر روانپزشک من رفته خارج ، من تحت درمان ایشان بودم و حالم بهبود یافت الان چکار کنم؟