روان یاب » مقالک روانشناسی » رشد فردی

مقالک روانشناسی (رشد فردی)

حوزه رشد فردی به مواردی می پردازد که به ارتقای سلامت روان فرد کمک شایانی کرده و فرد را به خود نزدیک تر می کند و در افزایش حس شادکامی شخص موثر است. همچون انواع راههای رسیدن به موفقیت ، شادزیستن و معنای زندگی.
در مسیر رشد فردی ، فرد می آموزد که تنها فردی که می تواند به او کمک کند، فقط خودش است. بنابراین باید یاد بگیرد که به تنهایی معنای زندگی خود را دریابد و راه های رسیدن به شادکامی را در درون‌ خود کشف کند.
داشتن معنا در زندگی، می تواند حس زنده بودن به فرد دهد. بنابراین فردی که هر روز صبح به امید و انگیزه خاصی از خواب بر می خیزد، در مسیر رشد فردی قدم برمی دارد.